"Kicking The Ball In Roan-ji Garden"

44x24 feb3017